Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2021-2030

29/09/2021

Ngày 28/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2021-2030.

Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO