Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị triển khai Định hướng chương trình thanh tra năm 2021

29/10/2020

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Định hướng chương trình thanh tra năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Thanh tra các bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo các cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ.

Theo kế hoạch hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2021 Thanh tra Chính phủ gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố, trong công tác thanh tra, TTCP sẽ tập trung hoàn thiện, ban hành kết luận các cuộc thanh tra trước và trong năm 2020 đã kết thúc. Thanh tra trách nhiệm việc thực hiên chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó tập trung thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đầu tư, mua sắm tài sản công...

Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ; tập trung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; công khai kế hoạch thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh, thành phố triển khai thực hiện thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của Giám đốc Sở, và Chủ tịch UBND cấp huyện, trong đó tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ban ngành cấp tỉnh, trong đó cần tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực xã hội quan tâm…

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các cấp tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất, công khai lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; khẩn trương triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chỉ đạo, Thanh tra các Bộ, Thanh tra các tỉnh căn cứ vào định hướng chương trình thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ; yêu cầu công tác quản lý nhà nước của bộ, UBND cấp tỉnh… xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 trình Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt. Trong quá trình xây dựng Kế hoạch thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan thanh tra quan tâm phối hợp để hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh có giải pháp chủ động tránh chồng chéo giữa kế hoạch thanh tra của đơn vị mình với kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ, tránh chồng chéo với Kế hoạch kiểm toán; chủ động và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Kiểm toán Nhà nước để trao đổi, thống nhất xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm toán.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu, Kế hoạch thanh tra năm 2021 sau khi được phê duyệt phải gửi về cơ quan thanh tra cấp trên, Kiểm toán Nhà nước đồng thời thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan thanh tra cần tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thanh tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và các quy định, quy chế, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Ngành thanh tra.


VIDEO