Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị sơ kết công tác ngành Thanh tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

14/07/2023

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Thanh tra. Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, tại điểm cầu cơ quan Thanh tra Chính phủ có đại diện Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; Ban Dân nguyện Quốc hội, các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; đại diện các cơ quan Văn phòng TW, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Lãnh đạo Thanh tra Các bộ, ngành TW. Tại điểm cầu tỉnh, thành địa phương có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra tỉnh cùng dự hội nghị.

Tại hội nghị, đánh giá công tác trong 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy, TTCP, thanh tra các bộ, ngành, địa phương bám sát định hướng và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời căn cứ tình hình thực tế và khả năng thực hiện nhiệm vụ để xây dựng và triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất. Định hướng nội dung thanh tra bảo đảm phù hợp với bối cảnh, tình hình; bám sát, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở các cấp, các ngành, đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, TTCP và ngành thanh tra đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về KN,TC; đồng thời thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, KN,TC. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương; tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân trở về địa phương, đảm bảo các hoạt động tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương diễn ra thường xuyên, liên tục, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp phát sinh.

Trong công tác PCTN, tập trung tham mưu giúp Chính phủ triển khai chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực..

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Thanh tra thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế: Vẫn còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; việc thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra, nhất là tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.  Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng một số bộ, ngành, địa phương còn chưa đầy đủ theo quy định. Một số nội dung theo kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng triển khai còn chậm; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận nêu bật những kết quả trong công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN tại các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị, qua đó có kiến nghị, giải pháp góp phần phát triển ngành Thanh tra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2023, TTCP và toàn ngành Thanh tra đã nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Tuy nhiên, theo Tổng TTCP, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của ngành thanh tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Tổng TTCP đề nghị cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn công tác để nghiên cứu, có những giải pháp hữu hiệu, nhằm sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong đề nghị ngành Thanh tra cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2023, trong đó:

Tiếp tục bám sát Định hướng chương trình thanh tra năm 2023; yêu cầu, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan hành chính và tình hình thực tế để tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao.

Tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết KN,TC; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC.

Thực hiện tốt công tác PCTN,TC theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN,TC; tham mưu Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2030; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả những quy định của Luật PCTN về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Tập trung triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ 01/7/2023 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; Tiếp tục củng cố và xây dựng bộ máy thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh PCTN,TC…

Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp ủy chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, cùng với nỗ lực, quyết tâm phấn đấu, đề cao trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất của cán bộ đảng viên toàn Ngành, ngành Thanh tra sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023, góp phần nâng cao vị thế ngành Thanh tra trong việc ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và PCTN,TC.

 


VIDEO