Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận năm 2020

17/12/2020

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương - Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ - Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2020. Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trường ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đồng chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021; phát huy kết quả đạt được trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 và 2019, Ban Dân vận Trung ương ban hành Kế hoạch 06-KH/BDVTW, ngày 19/2/2020 về thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020, cùng với đó, Ban cán sự Đảng Chính phủ ban hành Kế hoạch 1447-KH/BCSĐCP ngày 13/5/2020 triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020, qua kết quả thực hiện cho thấy:

Các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận. Bên cạnh đó, với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, coi việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã ban hành và triển khai Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2020; tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả về sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được quan tâm, gắn với việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, thực hiện quy tắc ứng xử trong giao tiếp…; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được quan tâm triển khai thực hiện gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, công tác tiếp công dân tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả theo quy định của Luật Tiếp công dân. Trong năm 2020, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã tiếp 259.577 lượt công dân với 186.454 vụ việc; 2.672 đoàn đông người. Công tác tiếp nhận, giải quyết các vụ việc về cơ bản thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; việc đôn đốc, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật được quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực. Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại 10 địa phương, chỉ đạo giải quyết 24 vụ việc phức tạp…

Đánh giá kết quả đạt được, Ban Dân vận Trung ương cho rằng, năm 2020, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã bám sát kế hoạch của Ban Dân vận; Ban cán sự đảng Chính phủ để thực hiện tốt công tác dân vận. Qua đó, tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; hiệu lực, hiệu quả quản lý được tăng cường; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu được quan tâm chú trọng, nhiều vấn đề Nhân dân bức xúc được giải quyết kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm bày tỏ đồng tình với báo cáo đánh giá kết quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp năm 2020 và cho rằng, để có được kết quả như vậy, Ban Dân vận Trung ương đã làm rất tốt vai trò của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cũng như triển khai thực hiện các nhiệm vụ được đề ra ngay từ đầu năm.

Riêng Thanh tra Chính phủ trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo với những đặc thù cùng những khó khăn, vướng mắc đã được nêu, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm chia sẻ, nếu nói tiếp dân là một nghề thì không đúng, tuy nhiên người làm công tác tiếp dân ngoài giỏi nghiệp vụ chuyên môn còn phải có tính kiên trì, sức chịu đựng, sống tình cảm, vị tha do đó, việc lựa chọn cán bộ làm công tác tiếp công dân cũng đặt ra nhiều hơn các tiêu chí, tiêu chuẩn.

Về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm hành lang pháp lý được ban hành cơ bản đủ tuy nhiên, cách thức cũng như quan điểm giải quyết đối với từng vụ việc của từng cấp, từng ngành rất quan trọng, nhiều vụ việc khó khăn đã được TTCP phối hợp với bộ, ngành giải quyết dứt điểm; ở đâu cán bộ cấp cơ sở vì dân, gần dân, cách ứng xử phù hợp, gần gữi trong tiếp xúc thì ở đó nhiều vụ việc to biến thành nhỏ vì vậy, vấn đề dân vận khéo và dân chủ ở cơ sở là rất quan trọng và cần thiết.

Đồng chí Trần Ngọc Liêm mong rằng, trong thời gian tới các cơ quan, ban ngành tiếp tục quan tâm, chia sẻ, phối hợp cùng TTCP trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo để công tác này đạt được kết quả ngày càng cao hơn nữa.

 


VIDEO