Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020

17/07/2020

Ngày 16/7, Ban Dân vận TW, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Dân vận TW Trương Thị Mai, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn mạnh: Công tác dân vận nói chung và công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp luôn nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, liên quan tới tất cả mọi người dân, Phó Thủ tướng cho rằng, việc xác định rõ các đối tượng, phạm vi, nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền để phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn, đóng một vai trò quan trọng. Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, công tác dân vận chính quyền phải xác định rõ vai trò của nhân dân, của công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng. Chủ thể thực hiện công tác dân vận chính quyền là các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Đối tượng của công tác dân vận chính quyền là nhân dân, là mọi đối tượng thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh, quốc phòng, giáo dục, y tế, môi trường, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, lực lượng làm công tác dân vận là lực lượng của cả hệ thống chính trị - trước hết là của chính quyền. Do đó, cần làm công tác tư tưởng để mỗi cán bộ đảng viên, công chức hiểu rõ được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ dân vận, coi đó là trách nhiệm, là nhiệm vụ công vụ của mỗi cá nhân.

Báo cáo kết quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm 2020, Phó trưởng Ban dân vận TW Nguyễn Phước Lộc cho biết, các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã bám sát kế hoạch thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020 của Bạn Dân vận TW và Ban Cán sự Đảng Chính phủ và phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả"; tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; chủ động lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với từng địa phương, đơn vị và quyết liệt, đồng bộ hơn trong triển khai thực hiện. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp được nâng lên; việc cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận được triển khai tích cực. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đối thoại trực tiếp với nhân dân được kịp thời giải quyết. Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả, tính công khai, minh bạch, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, chỉ số cải cách hành chính và đánh giá hài lòng của người dân cao hơn so với cùng kỳ... Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm dịch covid -19 đã tác động đến nước ta, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm tàng nhiều phức tạp, tội phạm hình sự nghiêm trọng, hoạt động tôn giáo, lợi dụng mạng xã hội diễn biến phức tạp. Công tác cải cách thủ tục hành chính, đối thoại, tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tại một số địa phương còn chậm...

 

Trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hoá và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; quán triệt thực hiện tốt phương châm "chống suy thoái kinh tế như chống giặc" nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thực chất cải cách hành chính, giáo dịch điện tử liên thông giữa các bộ, ngành, địa phương để thu hút đầu tư nước ngoài, phục hồi và phát triển doanh nghiệp trong nước; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; nâng cao hiệu quả và trách nhiệm hoạt động tiếp công dân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu gắn với việc xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại...

Tại hội nghị, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái cho biết, công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Thanh tra Chính phủ tập trung chỉ đạo, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội trong các dịp lễ tết, các kỳ họp TW, Quốc hội, phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và nhất là trong thời gian diễn ra đại dịch Covid 19. Tình hình khiếu nại, tố cáo giảm số với cùng kỳ 2019, việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài của Thủ tướng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tại Bộ Nội vụ, công tác dân vận 6 tháng đầu năm cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã tập trung nghiên cứu thể chế hoá quan điểm của Đảng, nghị quyết chỉ thị, kết luận của Đảng; sự phân cấp quản lý giữa TW và địa phương được thực hiện đồng bộ và đặt hiệu quả, phát huy vai trò và trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở...

VIDEO