Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Dự án “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh đến năm 2014” (Poscis). Dự án hợp phần Thanh tra Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện năm 2011

01/03/2012

Ngày 01/03, Hợp phần Thanh tra Chính phủ đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện dự án năm 2011 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2012 Dự án “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra đến năm 2014” (viết tắt là Poscis). Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị tham gia thực hiện các đầu ra của Dự án hợp phần Thanh tra Chính phủ (DAHP TTCP).

​DAHP Thanh tra Chính phủ bước vào năm thực hiện tiếp theo 2011 với sự thay đổi về số lượng các cục, vụ, đơn vị tham gia so với năm 2010 từ 9 đơn vị xuống còn 07 đơn vị. Trong năm 2011, Cục, Vụ, đơn vị tham gia DAHP Thanh tra Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình theo các mục tiêu và đầu ra đã được đề cập trong Văn kiện DAHP. Ban Quản lý các dự án và các Cục, Vụ, đơn vị phối hợp, phân công trên nguyên tắc: thứ nhất, phù hợp với năng lực của các đơn vị thực hiện; thứ 2, đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ của Chương trình đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Thanh tra Chính phủ trong năm 2011. Tính cả việc điều chỉnh Kế hoạch sau 6 tháng đầu thực hiện, DAHP Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai 90 hoạt động  trong 18 đầu ra với 07 đầu mối thực hiện là các cục, vụ, đơn vị.

Với việc ban hành “Quy chế làm việc của Ban Quản lý các dự án” vào đầu năm 2011đã định hình rõ chức năng, nhiệm vụ của các phòng trong Ban Quản lý các dự án cũng như mô tả chi tiết công việc của từng phòng, cá nhân; tăng cường cán bộ, phân công cán bộ Chương trình phụ trách hướng dẫn theo từng cấp độ trong đó có 01 cán bộ của Ban Quản lý các dự án chịu trách nhiệm chung, tổng hợp, hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát việc thực hiện DAHP Thanh tra Chính phủ và 02 cán bộ ngoài việc theo dõi việc thực hiện của DAHP bộ ngành, địa phương, hỗ trợ theo dõi thêm 01 đơn vị thuộc DAHP TTCP. Song song với việc kiện toàn tổ chức, cơ chế quản lý, Ban Quản lý các dự án cũng đã tổ chức các Hội nghị tập huấn, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch; các khảo sát và làm việc với các Cục, Vụ, đơn vị nhằm không ngừng phát huy vai trò kiểm tra, hướng dẫn, điều phối. Mối quan hệ giữa Ban Quản lý các dự án và các Cục, Vụ, đơn vị; giữa các cán bộ Chương trình và các cán bộ đầu mối đã được cải thiện và ngày càng chặt chẽ trong phối hợp, chia sẻ nhằm phát huy hiệu quả trong xử lý công việc.

Trong tổng số 90 hoạt động, với nỗ lực của toàn thể các đơn vị, trong năm 2011, dự án hợp phần Thanh tra Chính phủ đã thực hiện được 76 hoạt động (chiếm 84,4%); 03 hoạt động đã thực hiện một phần (chiếm 3,3%); 11 hoạt động chưa thực hiện (chiếm 12,3%).

Việc thực hiện kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2011 (từ 01/02/2011 đến 31/01/2012) của DAHP Thanh tra Chính phủ đã đạt được kết quả khả quan cả về mặt số lượng các hoạt động lẫn tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân. Nhìn chung, các đơn vị đều tích cực thực hiện kế hoạch đề ra, có đơn vị hoàn thành ở mức cao như Vụ Pháp chế, Cục Chống tham nhũng. Tuy nhiên, giai đoạn đầu (từ tháng 2 đến giữa tháng 4/2011), phần nào các Cục, Vụ, đơn vị triển khai còn chậm, có biểu hiện của sự lúng túng và bị động, mặc dù vậy, qua chấn chỉnh, tác động và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng như sự kiểm tra, đôn đốc của Ban Quản lý các dự án, hầu hết các đơn vị đã bắt kịp với tốc độ triển khai một cách cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra của dự án. Bên cạnh đó, vẫn có đơn vị triển khai hoạt động chưa được kịp thời, còn bị chậm tiến độ so với kế hoạch, việc điều chỉnh kế hoạch còn bị động, chưa thực hiện tốt cơ chế phối hợp...làm ảnh hưởng đến kết quả chung.
 

Kế hoạch năm 2012 của Thanh tra Chính phủ có 19 đầu ra, với 76 hoạt động, chia về thực hiện tại 09 đầu mối. Để tiếp tục triển khai kế hoạch một cách có hiệu quả và đạt kết quả cao trong thời gian tới, cần có các giải pháp cụ thể sau:

- Cần cụ thể hóa quy định của các Quy chế quản lý trong việc phân công, phân cấp về quản lý và thực hiện giữa Ban Quản lý các dự án và các Cục, Vụ, đơn vị nhằm xác định rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai, vừa phát huy tính chủ động của các đơn vị vừa phát huy chức năng kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, điều phối của Ban Quản lý các dự án một cách có hiệu quả.

- Xác định và phát huy vai trò của người đứng đầu ở mỗi Cục, Vụ, đơn vị trong việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch, thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch, gắn hoạt động của dự án với hoạt động của đơn vị. Tạo điều kiện cho các cán bộ đầu mối và cán bộ tham gia dự án có điều kiện về mặt thời gian để tham gia vào các hoạt động của Chương trình;

-  Cần tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra từ phía Ban Quản lý các dự án một cách thường xuyên và tích cực hơn, đặc biệt là công tác hướng dẫn các thủ tục về lập, điều chỉnh kế hoạch, quy trình mua sắm và giải ngân cho các Cục, Vụ, đơn vị. Cần tổ chức các hội nghị đối thoại, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm một cách thường xuyên để đào tạo, trau dồi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ đầu mối, cán bộ tham gia và cán bộ nghiệp vụ của Ban Quản lý các dự án;

-  Dưới góc độ lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, cần đưa nội dung thực hiện chương trình vào một trong các nội dung chính để đánh giá, bình xét thi đua hàng năm đối với các Cục, vụ, đơn vị, gắn trách nhiệm cá nhân, tập thể trong việc thực hiện Chương trình với thực hiện nhiệm vụ cơ quan.

- Xây dựng quy trình thực hiện một số hoạt động mua sắm thường thực hiện tại DAHP Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu kết luận, Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng khẳng định, năm 2011 việc triển khai thực hiện của các cục, vụ, đơn vị có các đầu ra  đã có sự tiến bộ hơn nhiều so với năm 2010. Tuy nhiên, để thực hiện thành công kế hoạch năm 2012, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị  cần nhận thực rõ việc thực hiện kế hoạch của dự án cũng đồng thời là thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. Cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Lãnh đạo đơn vị cũng như cán bộ đầu mối và vai trò theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của Ban quản lý dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện các đầu ra phải chấp hành tốt nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo đúng Văn kiện đã ký với các nhà tài trợ.   

Đăng Khoa

VIDEO