Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cụm thi đua thanh tra các tỉnh đồng bằng sông Hồng sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

16/06/2023

Ngày 15/6, tại Tp Nam Định, tỉnh Nam Định, Cụm Thi đua số II, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Cụm Thi đua số II gồm thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình. Năm 2023, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh làm Cụm trưởng, Thanh tra tỉnh Nam Định làm Cụm phó.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và sự ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế thế giới; tuy nhiên công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Cụm đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng đã có sự đổi mới và nội dung và phương thức, các hoạt động thiết thực, phù hợp và hiệu quả.

Các hoạt động của Cụm được triển khai thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của TTCP, từ việc xây dựng kế hoạch, ký kết giao ước thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ...đã góp phần trong việc định hướng hoạt động cho công tác thi đua, khen thưởng của Thanh tra các tỉnh trong Cụm đạt hiệu quả.

6 tháng đầu năm 2023, bên cạnh phát động và triển khai phong trào thi đua năm 2022, Cụm Thi đua số II đã triển khai ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm.

Các đơn vị trong Cụm đã có sự chuyển biến tích cực và rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thi đua, khen thưởng, quán triệt nguyên tắc khen thưởng phải kịp thời, chính xác, coi thi đua khen thưởng là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi đơn vị. Việc xét khen thưởng đảm bảo tính công khai, dân chủ.

Cùng với đó, việc triển khai công tác thi đua được diễn ra đồng bộ trên tất cả các mặt như: công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về thi đđua, khen thưởng. Các phong trào thi đua có nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, do đó việc đánh giá kết quả phong trào thi đua được khách quan, chính xác, kịp thời.

Các phong trào thi đua có nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, do đó việc đánh giá kết quả khách quan, chính xác, kịp thời. Từ các phong trào thi đua do các đơn vị trong cụm phát động đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu được TTCP, UBND tỉnh khen thưởng.

Tại hội nghị, thanh tra các tỉnh trong Cụm đã tập trung trao đổi các kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác thanh tra. Trên cơ sở đó, các ý kiến góp ý xây dựng cho việc triển khai nhiệm vụ công tác thi đua – khen thưởng trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Cụm Thi đua số II sẽ tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Thanh tra 9 tỉnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh PCTN, lãng phí, quan liêu… Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC và PCTN. Triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của TTCP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

 


VIDEO