Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục Phòng, Chống tham nhũng tổng kết công tác năm 2022

23/12/2022

Ngày 22/12, Cục Phòng, Chống tham nhũng (Cục IV), Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Cục trưởng, Cục Phòng, Chống tham nhũng Hoàng Thái Dương chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, công tác chỉ đạo, điều hành của Cục IV tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đạt nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu, có nhiều tiến bộ trong công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng thể chế.

Cùng với đó, Cấp ủy, lãnh đạo Cục, luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phối hợp, gắn bó trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; các nội dung, vấn đề quan trọng đều được thảo luận dân chủ, quyết định theo đúng quy chế làm việc, tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, đề cao vai trò của tập thể lãnh đạo, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Cục; thường xuyên quán triệt đảng viên, công chức của Cục chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của cơ quan; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành thanh tra năm 2022; động viên cán bộ, công chức nỗ lực phần đầu, phát huy năng lực, sở trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022; thực hiện tốt chế độ họp, sinh hoạt, hoạt động đoàn thể; nghiêm túc thực hiện các quy định về văn hoá thanh tra, văn hoá nơi công sở, vệ sinh môi trường; kịp thời chỉ đạo, xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình tác nghiệp nhằm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công việc.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, công tác xây dựng thể chế, kế hoạch, tổng hợp, cần triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của các địa phương theo Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham những cấp tỉnh năm 2022 và hoàn thành đánh giá công tác PCTN năm 2011 đối với các Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo.

Đánh giá kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4,2019 của Thủ tưởng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiều, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của các bộ ngành địa phương để báo cáo Tổng Thanh tra.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành các Kết luận thanh tra theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng TTCP tại Nghị quyết 45/NQ-BCSĐ ngày 22/7/2022.

Tổng kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi UNCAC; xây dựng Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2030; tiếp tục xây dựng Kế hoạch hành động của TTCP để triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, nắm tình hình, xử lý đơn thư, hoàn thiện Kết luận thanh tra chuyên đề về hỗ trợ người có công với cách mạng chi thiện nhà ở - Triển khai cuộc thanh tra tại UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu và Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Tổng TTCP phê duyệt. Triển khai xác minh tài sản, thu nhập theo Định hướng xác minh đã được phê duyệt

Đổi mới việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, thông tin tố cáo phản ảnh về tham những tăng cubun chủ động nắm tình hình để đề xuất Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chỉ đạo xử lý đơn thu và thanh tra các vụ việc có còn hiệu tiêu cực, thàn những

Về hợp tác quốc tế trong PCTN, tổng kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi UNCAC; xây dựng Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc. gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030... Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham những theo kế hoạch đã được phê duyệt.v.v.


VIDEO