Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục IV tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2017

28/12/2017

Ngày 28/12, Cục Chống tham nhũng (Cục IV) đã tổng kết công tác chuyên môn, tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Theo báo cáo, năm 2017, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Cục IV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2017.

Cụ thể, công tác thể chế, tổng hợp, thông tin báo cáo, Cục xác định công tác xây dựng thể chế là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về PCTN, các văn bản pháp quy do Cục thực hiện đều đảm bảo chất lượng, đáp ứng mục đích, yêu cầu trong công tác xây dựng thể chế của Thanh tra Chính phủ, góp phần quan trọng trong việc bổ sung và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về PCTN của Nhà nước.

Về công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN, xử lý đơn thư về tham nhũng, Cục đã ban hành kết luận thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý theo giấy phép của UBND tỉnh Yên Bái; kết thúc thanh tra dự án nhà máy Đạm Hà Bắc; kết thúc thanh tra trực tiếp việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử các đoàn đi nước ngoài tại một số bộ, ngành, địa phương. Trong năm 2017, Cục Chống tham nhũng tiếp nhận 385 đơn thư do công dân chuyển đến gồm 95 đơn khiếu nại, 73 đơn kiến nghị và 217 đơn tố cáo. Toàn bộ đơn thư nhận được cục đã phân loại, chuyển, và xử lý theo quy định.
Nhìn chung, năm 2017, Cục IV đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến rõ nét so với năm 2016. Trên cơ sở kết quả công tác, Cục đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của TTCP.

VIDEO