Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục I tổng kết công tác năm 2015

18/12/2015

Ngày 18/12/2015, Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực I (Cục I) đã tổ chức tổng kết công tác năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nguyễn Đức Hạnh dự và chỉ đạo

Năm 2015, Cục I đã chấp hành nghiêm túc và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng; Kế hoạch công tác của cơ quan TTCP và của Cục. Cục đã hoàn chỉnh 05 cuộc thanh tra năm 2014 chuyển sang và đang tiến hành thanh tra 5 cuộc theo kế hoạch năm 2015; qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 336,95 tỷ đồng; 1.043.237,0 USD và 4.027 yên Nhật. Các cuộc thanh tra trực tiếp tại địa phương đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch đã được phê duyệt.
Trong năm, Cục được giao kiểm tra, xem xét, rà soát 88 vụ vịệc khiếu nại, tố cáo, trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao 18 vụ việc, các cơ quan Trung ương chuyển đến 17 vụ việc và Tổng Thanh tra giao 53 vụ việc. Cục cũng đã thành lập các đoàn thanh tra và tổ công tác để kiểm tra, rà soát việc giải quyết của địa phương đối với 8 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Công tác quản lý nhà nước trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động hơn trong công tác nắm tình hình, xử lý các vụ việc phức tạp, các vụ việc được dư luận xã hội, báo chí quan tâm; đặc biệt là sự phối hợp của Cục I với Thanh tra các tỉnh, thành phố địa bàn phụ trách ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn; đã cùng với các địa phương bàn giải pháp tháo gỡ nhiều vụ việc phức tạp theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 và Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/09/2013 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; hướng dẫn, trao đổi những kinh nghiệm về nghiệp vụ, tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xây dựng ngành thanh tra; thành lập tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch  2100 cũng như các ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra tại các buổi tiếp dân định kỳ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2015 tại một số địa phương.
Năm 2016, với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, dự báo sẽ ảnh hưởng đến tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân vì vậy Cục I sẽ tập trung theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, kịp thời tham mưu, báo cáo phục vụ lãnh đạo thanh tra chính phủ chỉ đạo, điều hành; lấy nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016; ban hành các kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch năm 2015 và tổ chức triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2016 đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt .

 


 Trên cơ sở kết quả công tác cũng như những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua báo cáo tổng kết năm 2015, tập thể cán bộ, công chức Cục I đã đóng góp ý kiến cho tập thể và từng cá nhân với tinh thần xây dựng; tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2015 theo đúng quy định của Thanh tra Chính phủ. Tập thể cán bộ, công chức Cục I quyết tâm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016.

Đăng Khoa   

VIDEO