Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục I tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2017.

20/12/2017

Ngày 20/12/2017, Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực I (Cục I) đã tổng kết công tác chuyên môn, tổng kết công tác Đảng của chi bộ năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Theo báo cáo, năm 2017, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Cục I đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2017. Cụ thể:

Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC trên địa bàn khu vực phía Bắc được chú trọng, chủ động hơn trong nắm tình hình, xử lý các vụ việc phức tạp, các vụ việc được dư luận xã hội, báo chí quan tâm; đặc biệt là sự chủ động phối hợp với Thanh tra các tỉnh, thành phố địa bàn phụ trách ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn; cùng với địa phương bàn giải pháp tháo gỡ nhiều vụ việc phức tạp; đồng thời hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ; tăng cường mối quan hệ phối hợp trên các lĩnh vực công tác được giao, tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa TTCP và các địa phương, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn khu vực; thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong cơ quan Thanh tra Chính phủ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao.
Về công tác thanh tra, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2017 được Tổng Thanh tra phê duyệt, Lãnh đạo Cục cùng Cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ngay từ đầu năm; đồng thời tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết luận các cuộc thanh tra năm 2016 chuyển sang. Cục đã triển khai 3 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 1 cuộc thanh tra đột xuất năm 2017; tiếp tục hoàn tất các thủ tục kết thúc 5 cuộc thanh tra chuyển tiếp từ năm 2016 chuyển sang năm 2017; trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt việc thực hiện thông báo công khai đối với 04 kết luận thanh tra; tham mưu xây dựng và được Tổng TTCP phê duyệt Chương trình, Kế hoạch thanh tra năm 2018. Nhìn chung, các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch, kết thúc thanh tra trực tiếp đúng hạn, đúng quy trình. 
Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được Cục xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thường xuyên và luôn được ưu tiên bố trí lực lượng và kịp thời triển khai thực hiện khi được giao. Ngoài việc phối hợp chặt chẽ với các địa phương nắm chắc tình hình KNTC trên địa bàn, đôn đốc các địa phương giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100\KH-TTCP của TTCP; tham mưu, chủ động đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo TTCP chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc KNTC phức tạp, đông người; tham mưu, đề xuất và trực tiếp thành lập các Đoàn thanh tra, tổ công tác thực hiện việc xử lý theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ với 90 vụ việc (bao gồm cả vụ việc từ năm 2016 chuyển sang), trong đó: Thủ tướng Chính phủ giao 19 vụ việc; Đại biểu Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương chuyển đến 26 vụ việc; lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao là 45 vụ việc. Đến nay đã thực hiện xong 19 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao; xử lý xong 16/26 vụ việc do Đại biểu Quốc hội và các Bộ, ngành Trung ương chuyển đến và 22/45 vụ việc do lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao.
Nhìn chung, năm 2017, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, của Tổng Thanh tra Chính phủ; tập trung lực lượng thực hiện xong 100% các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm theo Kế hoạch; việc phân công trách nhiệm của Lãnh đạo Cục có nhiều chuyển biến tích cực, rõ ràng hơn; đảm bảo kịp thời, chủ động và quán xuyến với công việc. Cục I đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến rõ nét so với năm 2016. Trên cơ sở kết quả công tác, Cục đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của TTCP.
 
PV  

VIDEO