Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục I tổng kết công năm 2018

17/12/2018

​Ngày 17/12/2018, Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực I (Cục I) đã tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo, năm 2018, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Cục I đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2018. Cụ thể:

Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC trên địa bàn khu vực phía Bắc được chú trọng, chủ động hơn trong việc đôn đốc các địa phương kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra; chủ động nắm bắt thông tin về tình hình KNTC để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo TTCP chỉ đạo xử lý; tham mưu cho lãnh đạo TTCP tổ chức hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài; chủ động phối hợp với Thanh tra các tỉnh, thành phố địa bàn phụ trách bàn giải pháp tháo gỡ nhiều vụ việc phức tạp; đồng thời hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ; tăng cường mối quan hệ phối hợp trên các lĩnh vực công tác được giao, tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa TTCP và các địa phương, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn khu vực; thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong cơ quan Thanh tra Chính phủ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao.

Về công tác thanh tra, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2018 được Tổng Thanh tra phê duyệt, Lãnh đạo Cục cùng Cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ngay từ đầu năm; hoàn thiện báo cáo kết luận trình Tổng TTCP ký ban hành 06 cuộc thanh tra năm 2017 chuyển sang; triển khai và thực hiện xong 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất năm 2018; tham mưu xây dựng và được Tổng TTCP phê duyệt Chương trình, Kế hoạch thanh tra năm 2019. Nhìn chung, các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch, kết thúc thanh tra trực tiếp đúng hạn, đúng quy trình.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục phối hợp chặt chẽ với các địa phương nắm chắc tình hình KNTC trên địa bàn; đôn đốc các địa phương giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100\KH-TTCP của TTCP; tham mưu, chủ động đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo TTCP chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc KNTC phức tạp, đông người; tham mưu, đề xuất và trực tiếp thành lập các Đoàn thanh tra, tổ công tác thực hiện việc xử lý theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ với 79 vụ việc, trong đó: Thủ tướng Chính phủ giao 46 vụ việc; Đại biểu Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương chuyển đến 15 vụ việc; lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao là 19 vụ việc. Đến nay đã thực hiện xong 39/46 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao; xử lý xong 15/15 vụ việc do Đại biểu Quốc hội và các Bộ, ngành Trung ương chuyển đến và 19/19 vụ việc do lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao. Cục đã tham mưu, chuẩn bị nội dung giúp Tổng TTCP tiếp công dân định kỳ tại Hà Nội, Lạng Sơn.

Nhìn chung, năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, của Tổng Thanh tra Chính phủ; tập trung lực lượng thực hiện xong 100% các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm theo Kế hoạch; việc phân công trách nhiệm của Lãnh đạo Cục có nhiều chuyển biến tích cực, rõ ràng hơn; đảm bảo kịp thời, chủ động và quán xuyến với công việc. Cục I đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến rõ nét so với năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh ghi nhận, đánh giá kết quả công tác cũng như chia sẻ một số khó khăn của Cục I trong năm 2018 và chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong năm tới. Về nhiệm vụ trong năm tới, Phó Tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh khẳng định, công tác thanh tra, giải quyết KNTC ngày càng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực cao hơn nữa của tập thể lãnh đạo và công chức Cục I. Phó Tổng TTCP  nhắc nhở cán bộ, công chức của Cục cần luôn luôn tự rèn luyện mình, nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như bản lĩnh chính trị để nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra cũng như chất lượng việc giải quyết các vụ KNTC được giao và chú ý tới tác phong, lề lối làm việc.
Trên cơ sở kết quả công tác, Cục đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của TTCP./.


VIDEO