Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục Chống tham nhũng sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

13/06/2017

Ngày 12/6, Cục Chống tham nhũng họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt chủ trì cuộc họp. Toàn thể công chức của Cục dự hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017, Cục IV cho biết, công tác chỉ đạo, điều hành của Cục có những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đạt nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đáp ứng yêu cầu của Thanh tra Chính phủ; công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu; công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng thể chế có nhiều tiến bộ; công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng theo kế hoạch.

Tuy nhiên, công tác tổng hợp, phân tích, trao đổi thông tin về PCTN với các cơ quan, đơn vị liên quan để phục vụ Báp cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ đôi khi bị động; việc nắm tình hình để tham mưu thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng hiệu quả chưa cao.

6 tháng đầu năm 2017, Cục tiếp nhận 218 đơn thư do công dân chuyển đến. Trong đó, có 146 đơn tố cáo; 38 đơn khiếu nại và 34 đơn kiến nghị. 210 đơn đã được xử lý. Cụ thể, chuyển địa phương xử lý theo thẩm quyền 45 đơn; chuyển bộ, ngành Trung ương 87 đơn; lưu theo dõi phục vụ quản lý nhà nước 88 đơn.
Phương hướng 6 tháng cuối năm, Cục tiếp tục phối hợp với Vụ Pháp chế hoàn thiện Luật PCTN sửa đổi trình Quốc hội cho ý kiến; hoàn thành, trình Tổng TTCP ban hành Thông tư quy định bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh; hoàn thành nhiệm vụ tổ chức APEC ACTWG SOM 3 năm 2017…
Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Cục chỉ ra một số giải pháp đó là, tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch công tác; tăng cường công tác quản lý nhà nước và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thanh tra 2010; Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng; đổi mới nâng cấp chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCTN nhất là công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về PCTN; bán sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 

VIDEO