Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công đoàn Thanh tra Chính phủ tổng kết công tác năm 2020

18/12/2020

Ngày 18/12/2020, Ban chấp hành Công đoàn Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Theo báo cáo, năm 2020, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, sự quan tâm của Lãnh đạo cơ quan, của Công đoàn Viên chức Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự cố gắng của Ban Chấp hành Công đoàn, hoạt động Công đoàn của Thanh tra Chính phủ tiếp tục được đổi mới, có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cụ thể: Công đoàn Thanh tra Chính phủ thường xuyên chỉ đạo các Công đoàn bộ phận triển khai đến đoàn viên và người lao động việc chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Quy chế, quy định, nội quy của ngành, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các Công đoàn bộ phận phối hợp với cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia đầy đủ việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền “Tháng Công nhân”, “Ngày pháp luật Việt Nam”, tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế... động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức tự giác, nhiệt tình tham gia phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động gắn với nội dung các phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức; phát động phong trào thi đua đột kích vào các lĩnh vực; thực hiện văn hóa thanh tra; xây dựng đơn vị văn hóa trong toàn cơ quan; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phong trào thi đua đề ra; quan tâm đến công tác kiện toàn, xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp vững mạnh; tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn cho các cán bộ làm công tác công đoàn tại các công đoàn bộ phận; tổ chức thành công giải thể thao chào mừng 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam; cử đoàn viên tham gia đầy đủ các nội dung thi đấu thể thao, văn nghệ do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức; ra Nghị quyết đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 03 đoàn viên, kết nạp Đảng cho 09 đoàn viên, ra Quyết định kết nạp vào tổ chức Công đoàn cho 01 đoàn viên; hướng dẫn, chỉ đạo Ban Nữ công thuộc Công đoàn bộ phận triển khai các hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; thành lập 02 Tổ kiểm tra và tiến hành kiểm tra đối với 06 công đoàn bộ phận; tham gia việc bảo vệ quyền lợi của người lao động để họ yên tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà cơ quan giao cho.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt dộng Công đoàn vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần phải được khắc phục như: Nội dung hoạt động phong trào công chức, viên chức ở một số Công đoàn bộ phận chưa đều; Ban chấp hành công đoàn các đơn vị hoạt động còn phụ thuộc nhiều vào hoạt động của chính quyền; một số cán bộ Công đoàn chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với hoạt động Công đoàn; việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc ở một số đoàn viên Công đoàn chưa nghiêm, ý thức đoàn viên chưa được chú trọng, đề cao; còn hiện tượng đơn, thư tố cáo gây dư luận không tốt trong và ngoài cơ quan..

 Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Công đoàn TTCP. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch đề nghị BCH Công đoàn TTCP quan tâm hơn nữa tới công tác thi đua, gắn thi đua với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mỗi công chức, viên chức; tổ chức tốt công tác tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác đào tạo mọi mặt hoạt động cho cán bộ công đoàn các đơn vị; quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là Luật Công đoàn năm 2019 và các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.


VIDEO