Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

05/07/2024

Ngày 5/7, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2016 -2022 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Dự buổi công bố quyết định thanh tra có ông Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo Quyết định số 336/QĐ-TTCP ngày 18/6/2024, Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2016 -2022 tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2022; khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do ông Ngô Đình Long, Phó Vụ trưởng, Vụ III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, Tổ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra đã thông báo Quyết định số 369/QĐ-TTCP ngày 02/7/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định về việc giám sát hoạt động đoàn thanh tra. Tổ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra gồm 2 thành viên do ông Đỗ Thành Luân, Trưởng Phòng nghiệp vụ III, Cục V, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường cho biết đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2024 của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục đích của việc thanh tra là đánh giá trách nhiệm của Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ trong việc thực hiện quy chế tự chủ, phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý chính sách pháp luật, đề xuất kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường hiệu quả công tác thực hiện, đồng thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm. xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có).

Theo đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đề nghị, đối với các đơn vị được thanh tra cần thực hiện nghiêm trách nhiệm và nghĩa vụ quy định tại Luật thanh tra năm 2022, Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thanh tra; Lãnh đạo Viện Hàn lâm chỉ đạo các đơn vị được thanh tra cử các đầu mối phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu kịp thời theo yêu cầu để không làm ảnh hưởng tiến độ thanh tra; các báo cáo gửi Đoàn thanh tra phải chính xác, trung thực, đảm bảo đầy đủ nội dung, những vấn đề khó khăn, vướng mắc trao đổi luôn trong quá trình Đoàn thực hiện thanh tra trực tiếp.

Đối với Đoàn thanh tra thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến công việc thường xuyên các đơn vị được thanh tra; có kế hoạch làm việc khoa học cụ thể, thông báo rõ kế hoạch, thời gian làm việc để các đơn vị chủ động phối hợp; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; thành viên đoàn thanh tra chấp hành nghiêm sự phân công nhiệm vụ của Trưởng đoàn; đánh giá các nội dung phải chính xác, khách quan, đầy đủ cơ sở pháp lý trước khi kết luận; Trưởng đoàn thanh tra quán triệt tới toàn thể thành viên đoàn thanh tra chấp hành nghiêm các quy định khi tiến hành thanh tra trực tiếp, đặc biệt là Quy định 465/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ.


VIDEO