Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cho ý kiến Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi

01/06/2017

Ngày 01/06/2016, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã nghe và cho ý kiến về việc chỉnh sửa một số nội dung của Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi theo tinh thần Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3, Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,chống tham nhũng, lãng phí. Cùng dự có Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh và Thường trực Tổ biên tập Dự án.

Sau khi nghe ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày những nội dung chỉnh sửa theo tinh thần Kết luận số 10 của Bộ Chính trị và ý kiến trao đổi của các thành viên thường trực Tổ biên tập Dự án, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu yêu cầu Tổ biên tập hoàn chỉnh các nội dung đã chỉnh sửa; khẩn trương tổ chức họp  Ban soạn thảo và Tổ biên tập để hoàn chỉnh tờ trình báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tường  Chính phủ.
  

VIDEO