Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019

08/05/2020

​Bộ chỉ số, Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 (PACA INDEX 2019) được đăng tải tại bản đính kèm:

  

Tài liệu đính kèm:


VIDEO