Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay

12/06/2020

Ngày ​10/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 885/TTCP-C.IV về việc b​áo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:​

Tài liệu đính kèm:


VIDEO