Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 của TTCP

05/08/2021

Ngày 29/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 của TTCP.

Toàn văn báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO