Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

23/12/2022

Ngày 20/12/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2022 của Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO