Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2023

20/12/2023

Ngày 19/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023.

Toàn văn Báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO