Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ

15/12/2022

Ngày 12/12/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO