Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021

01/12/2021

Ngày 01/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO