Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo công tác Cải cách hành chính 6 tháng

09/06/2022

Ngày 03/6/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO