Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Ban quản lý dự án POSCIS/TP. HCM

12/03/2012

Tổng kết hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Ban Quản lý dự án Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh

Theo kế hoạch hoạt động năm 2011 của Dự án POSCIS Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011, trong năm 2011 phải thực hiện 08 kết quả đầu ra với các sản phẩm: 03 Quy trình, 01 Quy chế, 01 Quy định, 01 Kế họah truyền thông, 01 tài liệu tập huấn cho Ban Thanh tra nhân dân, 02 Chuyến đi học tập, chia sẽ kinh nghiệm trong nước và mua sắm trang thiết bị cho phòng học mẫu.
Tính đến ngày 30 tháng 01 năm 2012, Dự án POSCIS Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện cả 08 đầu ra với kết quả sản phẩm đạt được là 06/08 đầu ra. Trong đó, do để đảm bảo sự đồng bộ và hạn chế việc điều chỉnh, bổ sung các căn cứ pháp luật xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nên tạm thời 02 sản phẩm Quy trình Tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và Quy trình phối hợp xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người sẽ chuyển sang thực hiện hoàn chỉnh vào quý III năm 2012. Dưới góc độ dự án hợp phần, việc lập chứng từ kế toán, áp dụng định mức chi tiêu tuân thủ các quy định tài chính hiện hành và Costnorms 2009 của UN-EU. Việc giải ngân đạt 80,83% dự toán kinh phí hoạt động năm 2011.

Ngày 22 tháng 02 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 853/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí năm 2012 của Dự án thành phần “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2014”. Theo đó, toàn bộ kế hoạch thực hiện năm 2012 của Dự án hợp phần POSCIS Hồ Chí Minh gồm: 09 đầu ra và 43 hoạt động. Về hình thức sản phẩm đầu ra có: 01 Quy trình, 01 Quy chế, 01 hệ hto61ng quản lý chất lượng ISO, 02 Đề án, 04 lớp bồi dưỡng, 02 chuyến đi khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước, 03 chuyến đi khảo sát, học tập kinh nghiệm ngoài nước và 01 trang thông tin điện tử. Dự toán kinh phí là 368.592USD (tương đương 7.310.872.620VNĐ).

 

                                                 Theo Thanhtra.hochiminhcity.gov.vn


VIDEO