Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Bắc Giang: tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp

25/06/2012

Từ đầu năm đến nay, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng đoàn đông người kéo lên tỉnh, lên huyện để gây áp lực, đòi hỏi quyền lợi vẫn còn nhiều (toàn tỉnh có 52 đoàn đông người tập trung lên tỉnh, lên huyện, tăng 27 đoàn so với cùng kỳ năm trước); tình trạng khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai (đơn tranh chấp, khiếu nại về đất đai, đơn tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai...) vẫn chiếm số lượng lớn trong tổng số đơn tiếp nhận. Một số vụ khiếu kiện đã được giải quyết khách quan đúng pháp luật nhưng công dân vẫn không đồng tình và tiếp tục có biểu hiện liên kết chặt chẽ, thường tập trung thành hội, kéo lên các kỳ tiếp dân của tỉnh, của huyện, đến nhà riêng lãnh đạo tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện, làm phức tạp thêm tình hình.

Trong 6 tháng đầu năm, tại các kỳ tiếp dân định kỳ, các buổi tiếp dân thường xuyên, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 5.622 lượt người đến đề nghị giải quyết 3.346 lượt vụ việc (1.599 vụ việc cũ, 1.747 vụ việc mới phát sinh), tăng 12 lượt người bằng 0,2% và tăng 115 lượt vụ việc, bằng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 3.621 đơn (giảm 642 đơn, bằng 15,1% so với cùng kỳ năm trước), trong đó 164 đơn có nhiều người đứng tên, 3.457 đơn do 01 người đứng tên; số đơn đủ điều kiện xử lý là 2.892 đơn, số đơn không đủ điều kiện xử lý (nặc danh, mạo danh, không rõ nội dung, địa chỉ,…) là 729 đơn trong tổng số 2.892 đơn đủ điều kiện xử lý có 663 đơn khiếu nại, 294 đơn tố cáo và 1.935 đơn kiến nghị, đề nghị. Các cấp, các ngành đã ban hành 443 văn bản hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết, chuyển 805 đơn đến cơ quan có thẩm quyền và ban hành 100 văn bản đôn đốc cơ quan cấp dưới giải quyết vụ việc. Số đơn thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành là 1.544 đơn (khiếu nại: 260 đơn, tố cáo: 132 đơn, kiến nghị, đề nghị 1.152 đơn), bằng 42,6% tổng số đơn tiếp nhận và bằng 53,4% số đơn đủ điều kiện xử lý.

Về giải quyết khiếu nại, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận 281 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền (trong đó có 28 đơn tồn kỳ trước chuyển sang) với tổng số 280 vụ việc. Đã xem xét giải quyết xong 214 đơn với 214 vụ việc, đạt tỷ lệ 76,4%. Trong đó: 155 vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính, 55 vụ việc công dân rút đơn thông qua hoà giải và 04 vụ việc rà soát, ban hành văn bản trả lời. Kết quả giải quyết: có 06 vụ việc khiếu nại đúng, 172 vụ việc khiếu nại sai và 36 vụ việc khiếu nại có đúng có sai. Qua giải quyết khiếu nại đã khôi phục quyền lợi cho 12 người với số tiền là 02 triệu đồng và 478 m2 đất.

Về giải quyết tố cáo, toàn tỉnh tiếp nhận 145 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền (trong đó có 21 đơn tồn kỳ trước chuyển sang) với tổng số 144 vụ việc. Đã xem xét giải quyết xong 117 đơn với 116 vụ việc, đạt tỷ lệ 80,5%. Kết quả giải quyết: có 19 vụ việc tố cáo đúng, 56 vụ việc tố cáo sai và 41 vụ việc tố cáo có đúng có sai. Qua giải quyết tố cáo đã kiến nghị thu hồi về cho nhà nước 20 triệu đồng và 682 m2 đất các loại; khôi phục quyền lợi cho 412 người với số tiền là 1.682 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 13 người có sai phạm.
 

 Đăng Khoa


VIDEO