Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 75 năm xây dựng và phát triển

07/11/2023

Năm 1948, toàn thể đảng viên các cơ quan Trung ương sinh hoạt trong 1 chi bộ tại căn cứ địa Việt Bắc. Do các cơ quan Trung ương lúc đó ở phân tán, xa nhau việc sinh hoạt của chi bộ không thuận lợi nên Hội nghị toàn thể chi bộ cơ quan Trung ương vào ngày 01/11/1948 đã đề nghị thành lập Liên chi cơ quan Trung ương (tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay). Ngay sau đó, Liên chi cơ quan Trung ương được thành lập vào ngày 07/11/1948 (theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Thường vụ Trung ương), tại Chiến khu Việt Bắc.

Từ một Đảng bộ được thành lập trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giữa chiến khu Việt Bắc với 6 chi bộ gồm vài trăm đảng viên, đến nay, Đảng bộ Khối đã có 61 đảng bộ trực thuộc với 78.449 đảng viên, sinh hoạt trong 5.814 chi bộ.

Tiếp nối truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đang nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác.

Cụ thể, công tác xây dựng Đảng đã triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu. Trong đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X, XI, XII, XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện; đồng thời, ban hành nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... được cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến đã xuất hiện...

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động, tăng cường phối hợp với đảng đoàn, Ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Với những thành tích và đóng góp đạt được trên chặng đường 75 năm qua, Đảng bộ Khối và nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Đây là niềm vinh dự, tự hào, cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn đối với tập thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bên cạnh những yếu tố thuận lợi, cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức luôn đặt ra cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đoàn kết, thống nhất cùng lao động sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong quá trình đó, đã tạo cho Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương những giá trị truyền thống tốt đẹp và hết sức quý báu để Đảng bộ viết tiếp những trang sử hào hùng. Đó là. phát huy dân chủ; truyền thống đoàn kết; sự tỏa sáng về trí tuệ; sự đổi mới; sự phát triển.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, toàn Đảng bộ Khối tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra như tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp…


VIDEO