Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đảng bộ Cục Phòng, chống tham nhũng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

07/08/2020

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy TTCP về việc tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 06/8, Đảng bộ Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Thái Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Thanh tra Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

​Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Cục IV cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục luôn tích cực, chủ động bám sát vào sự chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Tổng TTCP để thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao trong đó nổi bật là công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo đánh giáo tình hình tham nhũng và công tác PCTN trong phạm vi cả nước; công tác xây dựng thể chế; triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ Cục đã quan tâm và có những biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, đặc biệt là gắn việc giáo dục với cuộc vận động tìm hiểu và học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đảng viên trong toàn đảng bộ góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho mỗi đảng viên.
 
Đảng bộ Cục đã tích cực, chủ động phối hợp với Đảng ủy TTCP phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối, nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến đảng viên trong Đảng bộ. 100% các văn bản liên quan đến chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được Đảng ủy, Chi bộ phổ biến kịp thời đến các đảng viên trong các buổi sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 345/CT- TTCP.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục IV nhiệm kỳ 2015- 2020 cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như nội dung sinh hoạt Đảng bộ và Chi bộ chưa được phong phú. Việc sinh hoạt theo chuyên đề còn bị động, chưa thực sự sáng tạo, sự gắn kết với nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ còn chưa rõ nét; các đồng chí trong cấp ủy chủ yếu là kiêm nhiệm nên việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng đôi lúc còn hạn chế…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục IV tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ công chức gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCTN nhất là công tác nắm tình hình tham nhũng, công tác hoàn thiện thể chế, tổng hợp, cáo cáo về công tác PCTN; báo cáo hàng năm của Chính phủ về công tác PCTN; tổ chức tốt các hoạt động thực thi Công ước LHQ về Chống tham nhũng và HTQT về PCTN. 100% đảng viên trong Đảng bộ tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 100% các Chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu chi bộ xuất sắc; Đảng bộ Cục đạt danh hiệu đảng bộ xuất sắc. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp 1 đến 2 quần chúng ưu tú có đủ điều kiện vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TTCP nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 12 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết./.

VIDEO