Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Công đoàn Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2023-2028

04/08/2023

Ngày 4/8, tại Hà Nội, Công đoàn Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức Đại hội Công đoàn khóa XXI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch công đoàn viên chức Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; các Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Dương Quốc Huy cùng 150 đại biểu đại diện cho Công đoàn viên Công đoàn các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn TTCP khóa XX nhiệm kỳ 2018 – 2023 cho thấy, Công đoàn TTCP đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng phát triển về mọi mặt, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi đơn vị, của cơ quan TTCP.

Hoạt động Công đoàn và phong trào công chức, viên chức cơ quan TTCP nhiệm kỳ qua đã có sự khởi sắc; nội dung, phương thức tổ chức hoạt động phong trào có sự đổi mới thiết thực, hiệu quả.

Ban chấp hành Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên tích cực tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn

Đồng thời, đề xuất nhiều ý kiến với cấp uỷ, lãnh đạo TTCP trong việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, đảm bảo sự bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn TTCP tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác Công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong tình hình mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan TTCP và toàn ngành Thanh tra; tiếp tục chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị và đẩy mạnh các hoạt động xã hội.

Với tinh thần “Dân chủ - Đổi mới – Đoàn kết – Sáng tạo”, Đại hội lần thứ XXI Công đoàn TTCP kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn phát huy truyền thống gần 80 năm xây dựng và trưởng thành Ngành Thanh tra Việt Nam, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra; vì sự phát triển của tổ chức Công đoàn, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTCP lần thứ XXI, Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Phát biểu tại Đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn TTCP đã có những thay đổi rõ nét về nội dung, phương thức hoạt động. Công đoàn TTCP đã phát huy vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Trong đó, những kết quả đạt được đã tạo nên dấu ấn của nhiệm kỳ như: Công đoàn đã chủ động vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện các phong trào thi đua học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh ra, thực hiện văn hóa thanh tra; Công đoàn TTCP cũng có nhiều cố gắng trong chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần, hoạt động văn hóa thể dục thể thao, nữ công gia chánh…

Tại Đại hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chúc mừng thành tích của Công đoàn TTCP trong nhiệm kỳ qua đồng thời ghi nhận, cùng với quá trình phát triển của TTCP, Công đoàn TTCP cũng không ngừng phát triển lớn mạnh, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình.

Tổng Thanh tra đánh giá, kết quả nổi bật nhất của Công đoàn TTCP trong nhiệm kỳ qua, đó là, thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Tổ chức nhiều hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa… Tạo khí thế sôi động, tinh thần đoàn kết cho cán bộ, đoàn viên hăng say, bắt tay vào công việc, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Bày tỏ thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Tổng Thanh tra đề nghị, Ban chấp hành khóa mới nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngọ Duy Hiểu cùng các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu dự đại hội để thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Tổng Thanh tra yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ năng lực tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, người lao động để cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo TTCP thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; làm tốt hơn nữa công tác tuyền truyền, vận động để các cấp công đoàn và mỗi đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Nghiên cứu, nắm chắc các quy định để tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong tổ chức và hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của Công đoàn trong việc thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức công đoàn thực sự trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân, trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên; Góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Tổng Thanh tra tin tưởng rằng, với trách nhiệm của mình, Đại hội dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, nhiệt tình, tâm huyết để bầu tham gia Ban chấp hành công đoàn khoá XXI, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa XXI gồm 13 đồng chí và bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyến dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028.


VIDEO