Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ nhiệm kỳ 2022 -2025

26/09/2022

Ngày 26/9, Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí Thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng chí Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Thanh tra Chính phủ dự Đại hội.

Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2020-2022 cho thấy, bán sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, của Đảng ủy và lãnh đạo TTCP, kết quả hoạt động của Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ trong nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác. Chỉ ủy thường xuyên phối hợp với lãnh đạo Vụ triển khai quán triệt kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, đoàn kết, khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, tư duy làm việc, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức và lãnh đạo đơn vị nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác xây dựng đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, của cấp ủy, Chi bộ đã được nâng lên rõ rệt; lề lối, tác phong làm việc được chấn chỉnh; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng được duy trì và phát huy. Các chỉ tiêu phấn đấu đều cơ bản đạt được như: Không có đảng viên bị kỷ luật, 100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tập thể Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; công tác giám sát, kiểm tra đảng viên được thực hiện thường xuyên.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Vụ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về lập trường tư tưởng, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng Thanh tra Chính phủ giao; tiếp tục xây dựng Chi bộ Vụ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Phấn đấu tập thể Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Chi bộ đạt tiêu chuẩn Chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh... 

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ vừa qua. Tổng Thanh tra đề nghị, trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Ban chi ủy, Lãnh đạo Vụ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất; chủ động trong phối hợp với các cục, vụ, đơn vị để triển khai tốt công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ…

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy mới gồm 3 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Hữu Hòa Vụ trưởng làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.


VIDEO