Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Chi bộ Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra nhiệm kỳ 2020 -2025

30/06/2020

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy TTCP về việc tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 30/6, tại Hà Nội, Chi bộ Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT) tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí Hà Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Thanh tra Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Chi bộ, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Theo đó, việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phải bám sát kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị; các đồng chí lãnh đạo đơn vị đã chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; trực tiếp tham gia vào những công việc có nội dung khó, phức tạp nhằm hoàng thành kế hoạch công tác đề ra.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến công chức, viên chức trong đơn vị; giữ vững ổn định về tư tưởng, chính trị trong Chi bộ và toàn đơn vị, tạo sự đoàn kết, nhất trí để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng vững mạnh trên các mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chi bộ đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chi bộ kết nạp được 4 đảng viên, chuyển đảng chính thức 5 đảng viên, cử 7 quần chúng đi học lớp nhận thức về Đảng.

Hàng năm, Chi bộ đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Theo đó, các đồng chí trong Ban Chi uỷ và lãnh đạo đơn vị thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra chặt chẽ cán bộ, đảng viên trong việc tham gia các đợt học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; thường xuyên quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện quy định về điều lệ Đảng viên không được làm; có nhiều giải pháp tích cực trong việc giao nhiệm vụ để cán bộ có nhiều cơ hội tham gia nghiên cứu, chủ trì các hoạt động chuyên môn để rèn luyện, tạo chuyển biến về tác phong công tác, lề lối làm việc. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ không có đảng viên nào vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của  Nhà nước phải xử lý kỷ luật.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Hà Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ Viện CL&KHTT thanh tra, trong đó dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá sát tình hình thực tế nhiệm vụ của Chi bộ. Mặc dù còn có mặt hạn chế nhất định nhưng, Lãnh đạo đơn vị, Ban Chi ủy, Chi bộ Viện CL&KHTT đã lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, bà Hà Thị Lan cho rằng, Chi bộ Viện CL&KHTT là một tập thể đoàn kết, gương mẫu, nâng lên sức chiến đấu của tổ chức chi bộ, cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, đưa sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ vào nền nếp. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Công tác tự phê bình và phê bình đảng viên, phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI, khoá XII; triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể yêu cầu, bên cạnh những thành tích đạt được, Chi bộ Viện CL&KHTT cần nghiêm túc nhìn lại những tồn tại, hạn chế, thảo luận, làm rõ nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện phương hướng, mục tiêu mà báo cáo chính trị Đại hội đề ra. Trong nhiệm kỳ tới cần đẩy mạnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xử lý đến cùng các vi phạm nội dung, quy định của Đảng, nhà nước, của cơ quan, đơn vị.

Với tinh thần nghiêm túc và thực hiện các thủ tục đúng Quy định, Đại hội Chi bộ Viện CL&KHTT đã bỏ phiếu đồng ý bầu 05 đồng chí tham gia Ban Chi ủy, bầu đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh là Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Thị Thu Hiền là Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.


VIDEO