Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2020-2022

12/06/2020

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, ngày 12/06/2020, Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Báo cáo chính trị tại đại hội của Chi bộ Đảng - Đoàn thể cho thấy, nhiệm ký 2017 -2020, hoạt động của Chi bộ có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt từ công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ luôn bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối, Nghị quyết của Ban Cán sự đảng, Nghị quyết của Đại hội Chi bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy, Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ chính trị đã có sự phối hợp tốt giữa Chi ủy, chi bộ và Lãnh đạo đơn vị qua đó, đạt được kết quả tốt trong lĩnh vực được giao; Chi ủy, chi bộ tổ chức tốt việc sinh hoạt chuyên đề; việc nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho từng cán bộ, đảng viên cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện; Chi bộ hoạt động có nề nếp, kỷ luật kỷ cuơng và hiệu quả; đại đa số đảng viên, công chức của Chi bộ có tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ đuợc giao.
 

Bên cạnh những mặt đạt được, Chi bộ VP Đảng - Đoàn thể cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế như công tác tổng hợp, nắm tình hình hoạt động đối với các tổ chức đảng trực thuộc chưa được thường xuyên liên tục; việc đôn đốc, kiểm tra còn hạn chế, việc tham mưu giúp Đảng ủy về công tác Đảng tuy có tích cực nhưng đôi khi còn chậm.

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chi bộ VP Đảng - Đoàn thể sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, Đoàn kết thống nhất nội bộ; tăng cường mối quan hệ công tác giữa các cấp ủy Đảng, các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong công tác Đảng, đoàn thể và các công tác chính quyền; triển khai đạt hiệu quả Kế hoạch về phát động thi đua của ngành Thanh tra, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, các quy định của cơ quan Thanh tra Chính phủ.  Đồng thời, tham mưu  giúp Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ( Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt côn tác phối hợp với các tổ chức đảng, đơn vị trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hàng năm, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng vận động đoàn viên, hội viên tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.

Với tinh thần nghiêm túc, trang nghiêm và thực hiện các thủ tục đúng Quy định, Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng- Đoàn thể đã bỏ phiếu đồng ý bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tú làm Bí thư và đồng chí Kiều Thị Bích Vân làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
PV

VIDEO