Văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản: 163

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
635/QĐ-TTCP Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Chi tiêu nội bộ kinh phí quản lý hành chính ban hành kèm theo QĐ số 66/QĐ-TTCP ngày 01/3/2018 của cơ quan Thanh tra Chính phủ 14/11/2023
589/QĐ-TTCP Quyết định ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Thanh tra Chính phủ 24/10/2023
472/QĐ-TTCP Quyết định phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ năm 2024 22/09/2023
152/QĐ-TTCP Quyết định Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 14/04/2023
482/QĐ-TTCP Quyết định về việc công bố thủ tục tuyển dụng công chức, viên chức được thay thế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi quản lý quản lý của Thanh tra Chính phủ 09/12/2022
483/QĐ-TTCP Quyết định Ban hành Quy chế quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của cơ quan Thanh tra Chính phủ (Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2137/QĐ-TTCP ngày 30/8/2017 của Tổng Thanh tra Chinh phủ) 09/12/2022
481/QĐ-TTCP Quyết định ban hành Quy chế quy định về tạm ứng và thanh toán của cơ quan Thanh tra Chính phủ 09/12/2022
473/QĐ-TTCP Quyết định ban hành Quy chế Văn hóa công sở của Thanh tra Chính phủ 08/12/2022
476/QĐ-TTCP Quyết định ban hành Quy chế quy định tiêu chuẩn, định mức, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Thanh tra Chính phủ 08/12/2022
16/QĐ-TTCP Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác đôn đốc, tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 14/01/2022
688/QĐ-TTCP Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Thanh tra Chính phủ 22/12/2021
1763/KH-TTCP Kế hoạch tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2016 đến năm 2019 04/10/2021
1722/KH-TTCP Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 29/09/2021
489/QĐ-TTCP Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ. 17/09/2021
443/QĐ-TTCP Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Trung tâm thông tin 13/08/2021
444/QĐ-TTCP Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Trường cán bộ Thanh tra 13/08/2021
440/QĐ-TTCP Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra 13/08/2021
442/QĐ-TTCP Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Báo Thanh tra 13/08/2021
441/QĐ-TTCP Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Tạp chí Thanh tra 13/08/2021
398/QĐ-TTCP Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ 20/07/2021
397/QĐ-TTCP Quyết định ban hành Quy chế điều động luận chuyển công chức và biệt phái công chức, viên chức của Thanh tra Chính phủ 20/07/2021
396/QĐ-TTCP Quyết định ban hành Quy chế Bổ nhiệm , bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng của Thanh tra Chính phủ 20/07/2021
882/TTCP-TTTT Cung cấp Tài khoản, Mật khẩu sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 02/06/2021
588/QĐ-TTCP Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ 28/09/2020
477/QĐ-TTCP Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2014-2018​. 28/07/2019
445/QĐ-TTCP Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ 24/06/2019
1124/QĐ-TTCP Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của Thanh tra Chính phủ 28/12/2018
48/QĐ-TTCP Quyết định số 48/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017 06/02/2018
3218/QĐ-TTCP Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​ 29/12/2017
426/QĐ-TTCP Quyết định số 426/QĐ-TTCP ngày 28/02/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ​ 28/02/2017
1426/QĐ-TTCP Ngày 6/6/2016, Thanh tra Chính phủ có Quyết định số 1426/QĐ-TTCP về việc phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh"​. 06/06/2016
1645/QĐ-TTCP Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ 15/06/2015
731/QĐ-TTCP Quyết định về việc ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao phục vụ hoạt động thường xuyên của Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ 03/04/2015
04/2014/TT-TTCP Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 18/09/2014
660/QĐ-TTCP Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Thanh tra Chính phủ 31/03/2014
467/QĐ - TTCP Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ vào phần mềm quản lý đăng ký tài sản và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. 11/03/2014
326/QĐ-TTCP v/v ban hành Quy chế xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức cơ quan TTCP 27/02/2014
QĐ số 3169/QĐ-TTCP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Thông tin 30/12/2013
số 3169/QĐ-TTCP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Thô​ng tin 30/12/2013
1927/QĐ-TTCP QĐ 1927/QĐ-TTCP ngày 22/8/2013 V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thanh tra Chính phủ​ 22/08/2013
1924/QĐ-TTCP QĐ 1924/QĐ-TTCP ngày 22/8/2013 V/v ban hành quy chế quản lý hoạt động tại trụ sở làm việc của cơ quan Thanh tra Chính phủ 22/08/2013
1710/TTCP-PC 1710/TTCP-PC ngày 26/7/2013 V/v thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thừ năm học 2013-2014 26/07/2013
1711/KH-TTCP Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014 26/07/2013
1864/TTCP-TCCB 1864/TTCP-TCCB ngày 24/7/2013 V/v Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập 24/07/2013
38/2012/QĐ - TTCP QĐ 38/2012/QĐ - TTCP ngày 07/01/2013 V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp 01/07/2013
số 1358/2013/QĐ-TTCP Quyết định số 1358/QĐ-TTCP ngày20 tháng 6 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ V/v Ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 20/06/2013
1361/QĐ - TTCP QĐ Số 1361/QĐ - TTCP ngày 20/6/2013 V/v Ban hành Quy chế điều động, luận chuyển công chức và biệt phái công chức, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ 20/06/2013
1360/QĐ - TTCP QĐ số 1360/QĐ - TTCP ngày 20/6/2013 V/v Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ 20/06/2013
1215/QĐ-TTCP QĐ số 1215/QĐ-TTCP ngày 31 tháng 5 năm 2013 Quyết định v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực I (Cục I) 31/05/2013
1133/QĐ-TTCP QĐ số 1133/QĐ-TTCP ngày 21 tháng 5 năm 2013 Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I)​ 21/05/2013