Văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản: 163

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số: 1038/QĐ-TTCP Quyết định 1038/QĐ-TTCP ngày 02/5/2012 về việc Ban hành Quy chế an toàn, bảo mật thông tin, truyền thông trong cơ quan Thanh tra Chính phủ 02/05/2012
911/2012/QĐ-TTCP Quyết định 911/2012/QĐ-TTCP ngày 17/4/2012 về việc ban hành tài liệu Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Thanh tra Chính phủ 17/04/2012
Số: 2189/QĐ-TTCP Quyết định số: 2189/QĐ-TTCP ngày 04 tháng 9 năm 2012 về việc ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài 09/04/2012
1331/2010/QĐ-TTCP QĐ 1331/2010/QĐ-TTCP ngày 04/6/2012 V/v Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Thanh tra Chính phủ 06/04/2012
Số: 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ​TTLT số: 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh​ 16/03/2012
Số 336/KH-TTCP CV Số: 336/KH-TTCP ngày 23 tháng 02 năm 2012 ​ V/v Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2012 của Thanh tra Chính phủ 23/02/2012
Số: 345/CT-TTCP Chỉ thị Số: 345/CT-TTCP ngày 23 tháng 02 năm 2012 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 23/02/2012
Số: 1821QĐ/BCS Quyết định Số: 1821QĐ/BCS ngày 30/12/2011 về việc ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ngành Thanh tra 30/12/2011
Số: 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA TTLT số: 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 Quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng​ 15/12/2011
2767/2011/QĐ-TTCP QĐ 2767/2011/QĐ-TTCP ngày 12/10/2011 V/v ban hành Quy chế xem xét, xử lý kỷ luật đối với công chức của cơ quan Thanh tra Chính phủ​ 10/12/2011