Văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản: 163

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1134/QĐ-TTCP Quyết định số 1134/QĐ-TTCP ngày 21 tháng 5 năm 2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II)​ 21/05/2013
1135/QĐ-TTCP Quyết định số 1135/QĐ-TTCP ngày 21/5/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra văn hõa, xã hội (Vụ III)​ 21/05/2013
918/KH-TTCP Kế hoạch Số 918/KH -TTCP ngày 25 tháng 4 năm 2013 về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15/2012/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước​ 25/04/2013
912/QĐ-TTCP QĐ số 912/QĐ-TTCP ngày 24/4/2013 V/v Phê duyệt, ban hành bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính năm 2013 24/04/2013
896/QĐ-TTCP QĐ số 896/QĐ-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2013 V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ 23/04/2013
897/QĐ-TTCP QĐ số 897/QĐ-TTCP ngày 23/4/2013 V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực III (Cục III) 23/04/2013
898/QĐ-TTCP QĐ số 898/QĐ-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2013 V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực II (Cục II) 23/04/2013
881/QĐ-TTCP QĐ số 881/QĐ-TTCP ngày 22 tháng 4 năm 2013 v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Văn phòng Thanh tra Chính phủ 22/04/2013
883/QĐ-TTCP Quyết định số 883/QĐ-TTCP ngày 22/4/2013 về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban vì sự ttiến bộ của phụ nữ Thanh tra Chính phủ 22/04/2013
829/QĐ-TTCP QĐ số 829/QĐ-TTCP ngày 15 tháng 4 năm 2013 v/v công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp bộ năm 2011. Đề tài "Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn" 15/04/2013