Văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản: 163

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1924/QĐ-TTCP QĐ 1924/QĐ-TTCP ngày 22/8/2013 V/v ban hành quy chế quản lý hoạt động tại trụ sở làm việc của cơ quan Thanh tra Chính phủ 22/08/2013
1710/TTCP-PC 1710/TTCP-PC ngày 26/7/2013 V/v thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thừ năm học 2013-2014 26/07/2013
1711/KH-TTCP Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014 26/07/2013
1864/TTCP-TCCB 1864/TTCP-TCCB ngày 24/7/2013 V/v Hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập 24/07/2013
38/2012/QĐ - TTCP QĐ 38/2012/QĐ - TTCP ngày 07/01/2013 V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp 01/07/2013
số 1358/2013/QĐ-TTCP Quyết định số 1358/QĐ-TTCP ngày20 tháng 6 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ V/v Ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 20/06/2013
1361/QĐ - TTCP QĐ Số 1361/QĐ - TTCP ngày 20/6/2013 V/v Ban hành Quy chế điều động, luận chuyển công chức và biệt phái công chức, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ 20/06/2013
1360/QĐ - TTCP QĐ số 1360/QĐ - TTCP ngày 20/6/2013 V/v Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ 20/06/2013
1215/QĐ-TTCP QĐ số 1215/QĐ-TTCP ngày 31 tháng 5 năm 2013 Quyết định v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực I (Cục I) 31/05/2013
1133/QĐ-TTCP QĐ số 1133/QĐ-TTCP ngày 21 tháng 5 năm 2013 Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I)​ 21/05/2013