Văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản: 163

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1426/QĐ-TTCP Ngày 6/6/2016, Thanh tra Chính phủ có Quyết định số 1426/QĐ-TTCP về việc phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh"​. 06/06/2016
1645/QĐ-TTCP Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ 15/06/2015
731/QĐ-TTCP Quyết định về việc ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao phục vụ hoạt động thường xuyên của Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ 03/04/2015
04/2014/TT-TTCP Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 18/09/2014
660/QĐ-TTCP Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ trong hoạt động của Cơ quan Thanh tra Chính phủ 31/03/2014
467/QĐ - TTCP Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Chính phủ vào phần mềm quản lý đăng ký tài sản và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. 11/03/2014
326/QĐ-TTCP v/v ban hành Quy chế xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức cơ quan TTCP 27/02/2014
QĐ số 3169/QĐ-TTCP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Thông tin 30/12/2013
số 3169/QĐ-TTCP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Thô​ng tin 30/12/2013
1927/QĐ-TTCP QĐ 1927/QĐ-TTCP ngày 22/8/2013 V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thanh tra Chính phủ​ 22/08/2013