Văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản: 163

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
3043/2010/QĐ-TTCP QĐ 3043/2010/QĐ-TTCP ngày 12/10/2010 V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các phần mềm tin học, Hệ thống thư điện tử, Hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành, giám sát hoạt động của Thanh tra Chính phủ​ 10/12/2010
3345/2010/QĐ-TTCP QĐ 3345/2010/QĐ-TTCP ngày 09/11/2010 V/v ban hành Quy chế Quản lý, khai thác hồ sơ công chức, viên chức của cơ quan Thanh tra Chính phủ​ 11/09/2010
3000/2010/QĐ-TTCP QĐ 3000/2010/QĐ-TTCP ngày 07/10/2010 V/v ban hành Quy chế nhận xét, đánh giá công chức, viên chức hàng năm của cơ quan Thanh tra Chính phủ 10/07/2010
số: 1947/QĐ-TTCP ​QĐ số: 1947/QĐ-TTCP Quy chế phối hợp giữa Cục Chống tham nhũng với các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ trong công tác phòng, chống tham nhũng 04/07/2010
1947/2010/QĐ-TTCP QĐ 1947/2010/QĐ-TTCP ngày 05/7/2010 V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Chống tham nhũng với các vụ, cục, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ trong công tác phòng, chống TN 07/05/2010
2872/2009/QĐ-TTCP QĐ 2872/2009/QĐ-TTCP ngày 16/11/2009 V/v ban hành Quy định tạm ứng và thanh toán của cơ quan Thanh tra Chính phủ​ 16/11/2009
số: 2708/QĐ-TTCP Quyết định số: 2708/QĐ-TTCP Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Thanh tra Chính phủ 04/11/2009
1680/2009/TT-TTCP 1680/2009/TT-TTCP ngày 17 tháng 07 năm 2009 Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi 17/07/2009
1681/2009/QĐ-TTCP QĐ 1681/2009/QĐ-TTCP ngày 17/7/2009 V/v ban hành Quy định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ​ 17/07/2009
Số: 1634/QĐ-TTCP QĐ Số: 1634/QĐ-TTCP về việc Điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ,công chức, viên chức của cơ quan Thanh tra Chính phủ 14/07/2009