Văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản: 163

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
3082/QĐ-TTCP QĐ 3082/QĐ-TTCP ngày 17/11/2011 ban hành Quy chế hoạt dộng đối ngoại của Thanh tra Chính phủ​ 17/11/2011
2780/2011/QĐ-TTCP QĐ 2780/2011/QĐ-TTCP ngày 13/10/2011 V/v ban hành Quy chế quy định về thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, nhân viên cơ quan Thanh tra Chính phủ​ 13/10/2011
2525/2011/QĐ-TTCP QĐ 2525/2011/QĐ-TTCP ngày 22/9/2011 V/v ban hành Quy chế thống kê, công bố và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của cơ quan Thanh tra chính phủ​ 22/09/2011
2509/2011/QĐ-TTCP QĐ 2509/2011/QĐ-TTCP ngày 20/9/2011 V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 2708/QĐ-TTCP ngày 05/11/2009 của tổng Thanh tra​ 20/09/2011
353/2011/QĐ-TTCP QĐ 353/2011/QĐ-TTCP ngày 03/3/2011 V/v ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển tăng cường năng lực ngành Thanh tra​ 03/03/2011
2043/2011/QĐ-TTCP QĐ 2043/2011/QĐ-TTCP ngày 02/8/2011 V/v Ban hành Quy chế quản lý Đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ​ 08/02/2011
2036/2011/QĐ-TTCP QĐ 2036/2011/QĐ-TTCP ngày 02/8/2011 V/v ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ​ 08/02/2011
3671/2010/QĐ-TTCP QĐ 3671/2010/QĐ-TTCP ngày 23/12/2010 V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ​ 23/12/2010
3876/2010/QĐ-TTCP QĐ 3876/2010/QĐ-TTCP ngày 23/12/2010 V/v ban hành Quy chế bổ nhiệm các chức danh Hàm cấp vụ của cơ quan Thanh tra Chính phủ​ 23/12/2010
số: 3876/QĐ-TTCP Quyết định số: 3876/QĐ-TTCP​ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm Các chức danh Hàm cấp vụ của cơ quan Thanh tra Chính phủ 22/12/2010