Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Tổ chức Cán bộ

25/05/2019

Vụ Tổ chức Cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện công tác quản lý nhà nước về tổ chức, cán bộ của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.​​

Vụ trưởng
         Ông Nguyễn Hữu Hòa
         ĐT: 08049187
         Email: hoanh@thanhtra.gov.vn
 
Phó Vụ trưởng
       Ông Ngô Khánh Luận
       ĐT: 
       Email: luannk@thanhtra.gov.vn
Phó Vụ trưởng
         Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
         ĐT: 080 49243
         Email: huyenntt@thanhtra.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO