Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Pháp chế

25/05/2019

Vụ Pháp chế

Vụ Pháp chế là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra thực hiện công tác pháp chế; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Vụ trưởng
       Ông Trần Đăng Vinh
        ĐT: 080.49040
        Email: vinhtd@thanhtra.gov.vn
Phó Vụ trưởng
       Ông Nguyễn Văn Tuấn
       ĐT: 080 48861
       Email: tuannv@thanhtra.gov.vn
Phó Vụ trưởng
       Ông Trần Văn Long
       ĐT: 080 49041
       Emai: longtv@thanhtra.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Pháp chế xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO