Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp

25/05/2019

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tham mưu tổng hợp của Thanh tra Chính phủ và ​ngành Thanh tra, giúp Tổng Thanh tra Chính phủ điều phối hoạt động của các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương theo định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch công tác; thực hiện công tác thông tin, tổng hợp hoạt động của cơ quan Thanh tra Chinh phủ, của ngành Thanh tra theo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ; lập, phân bổ và kiểm tra quyết toán ngân sách nhà nước giao cho Thanh tra Chính phủ.

Vụ trưởng

          Ông Lê Hồng Lĩnh

          Điện thoại: 080.49021

          Email: linhlh@thanhtra.gov.vn

 
 
 
 
Phó Vụ trưởng
        Ông Lê Quang Linh
        ĐT: 08048146
        Email: linhlq@thanhtra.gov.vn
Phó Vụ Trưởng
       Ông Vũ Hồng Khánh
       ĐT: 080.48373
       Email: khanhvh@thanhtra.gov.vn
Phó Vụ Trưởng
  Trần Quang Trung
  ĐT: 080.49040
  Email: trungtq@thanhtra.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tra xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO