Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh

25/05/2019

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh

IMG_7695.jpg

Họ và tên: TRẦN VĂN MINH

Năm sinh: 1967

Quê quán: Xã Tịnh An – Huyện Sơn Tịnh – Tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: 080.48984

Email: minhtv@thanhtra.gov.vn

 

Trách nhiệm:

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (gồm 18 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên);

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng;

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ III, Cục II, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra.
 
 
 

VIDEO