Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

PHÓ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ NGUYỄN VĂN THANH

25/05/2019

PHÓ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ NGUYỄN VĂN THANH

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THANH Ngày sinh: 07/2/1961.Quê quán: Phú Thọ.Trình độ: Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị
Điện thoại: 08048522

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THANH

Ngày sinh: 07/02/1961.

Quê quán: Phú Thọ

Trình độ: Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Điện thoại: 08048522

Email: thanhnv@thanhtra.gov.vn

Email: thanhnv@thanhtra.gov.vn.

 

Trách nhiệm:

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (gồm 25 tỉnh phía Bắc); công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối, tổng hợp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn thư của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra;

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, hợp tác quốc tế;

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Cục I, Ban Tiếp công dân Trung ương, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế.
 

Trách nhiệm:
Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (gồm 25 tỉnh phía Bắc); công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối, tổng hợp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn thư của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra;
Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, hợp tác quốc tế;
Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;
Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Cục I, Ban Tiếp công dân Trung ương, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế.
 

VIDEO