Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực (Cục IV)

25/05/2019

Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực (Cục IV)

Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Cục IV) là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là PCTN); thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra theo thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ khi được Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

Cục IV có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội và có con dấu riêng.​     

Cục trưởng
       Ông Hoàng Thái Dương
       ĐT: 080 48997
       Email: htduong@thanhtra.gov.vn
Phó Cục trưởng​
       Ông Đặng Hùng Sơn
       ĐT: 08048392​
       Email: dhson@thanhtra.gov.vn
Phó Cục trưởng
       Ông Lê Ngọc Quang
       ĐT: 08048230
       Email: quangln@thanhtra.gov.vn
Phó Cục trưởng
  Ông Nguyễn Viết Thạch
  ĐT:
  Email: thachnv@thanhtra.gov.vn
Phó Cục trưởng
  Ông Lê Huy Thắm
  ĐT:
  Email: thamhl@thanhtra.gov
 
Chức năng, nhiệm vụ của Cục Phòng, Chống tham nhũng xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO