Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO Lựa chọn đơn vị liên kết cung cấp dịch vụ

23/09/2015

Ngày 22 tháng  9   năm 2015​,  Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên có thông báo số  32 / TB-TTĐT về việc lựa chọn đơn vị liên kết  ...

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7 thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”

08/12/2014

Tên gói thầu: Gói thầu số 7 “Xây dựng phần mềm nội bộ, phần mềm nền và phần mềm bảo mật ứng dụng” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”.

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4, 6 thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”

04/12/2014

- Tên gói thầu: thầu Gói thầu số 4 “Xây dựng hạ tầng trung tâm cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo” thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”. -  Giá gói thầu:...

Các gói thầu thuộc dự án " Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo"

12/11/2014

Gói thầu số 4 “Xây dựng hạ tầng trung tâm cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo” Thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”. Nguồn vốn :  Ngân sách Nhà nước. ...

Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy (gói 15)

14/11/2011

​ Thuộc dự án:  Xây dựng nhà làm việc và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực miền Trung - Tây Nguyên Nguồn vốn     : Ngân sách Nhà nước Bên mời...