Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Văn bản hướng dẫn Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2012

00:25 26/10/2012

Kính gửi: Chánh Thanh tra các bộ, ngành Trung ương, Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng, vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

Tiêu chí, thang điểm thi đua năm 2012 của cơ quan Thanh tra Chính phủ

00:26 10/10/2012

​(Kèm theo Văn bản số: 2528/TTCP-TCCB ngày 04 tháng 10 năm 2012)

Công văn số: 2474/TTCP-TTTT

00:27 02/10/2012

Về việc bảo dưỡng, thống kê, cài đặt lại thiết bị tin học cho Lãnh đạo TTCP và các cục, vụ, đơn vị.

CV Số: 2421/TTCP-VP V/v Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn từ năm 2002 đến 2011

00:31 01/10/2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông báo: V/v cung cấp miễn phí Hệ thống phần mềm dùng chung “Tiếp công dân” và “Xử lý đơn thư”

00:32 06/06/2012

Kính gửi: Thanh tra các tỉnh thành, bộ ngành, địa phương.

VIDEO