Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

RSS

Khái niệm RSS

RSS ( viết tắt từ Really Simple Syndication ) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt ( gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 4

03-05-2024

Ngày 3/5, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì họp giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2024. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam, Lê Sỹ Bảy, Đặng Công Huẩn, Dương Quốc Huy, Nguyễn Văn Cường, Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị, Trưởng các đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Báo cáo cho thấy, trong tháng 4, về công tác thanh tra, các cục, vụ được giao chủ trì tiếp tục thực hiện 31 cuộc thanh tra, trong đó có 15 cuộc thanh tra có nội dung do Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó, đã báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ 14 dự thảo Kết luận thanh tra của 14 cuộc (báo cáo trong tháng 2 dự thảo Kết luận thanh tra); đang xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra 5 cuộc, xây dựng báo cáo kết quả thanh tra 4 cuộc, thanh tra trực tiếp 8 cuộc.

Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hà Nam.

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 337 lượt với 1.192 công dân đến trình bày 334 vụ việc; có 33 đoàn đông người với tổng số 799 công dân đến trình bày 33 vụ việc. Tiếp nhận 1.119 đơn, đã xử lý 650 đơn (bao gồm 125 đơn tháng trước chuyển sang).

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023, 2024; tổng hợp xây dựng Báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại 3 bộ (Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo); tiếp tục hướng dẫn thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh 2023; xây dựng Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ thực hiện Chiến lược phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  đến năm 2030…

Công tác xây dựng thể chế tiếp tục triển khai kế hoạch công tác xây dựng thể chế năm 2024 của Thanh tra Chính phủ, trong tháng đã ban hành Thông tư số 04/2024 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng Chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra…

Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung tuyên truyền về các hoạt động của thanh tra, thực hiện tuyên truyền chuyên đề theo đúng kế hoạch và đề cương đã phê duyệt…

Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đánh giá cao các ý kiến tham gia tại cuộc họp cũng như cơ bản đồng tình với nội dung dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 4. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho rằng, mặc dù đạt được nhiều kết quả theo kế hoạch, nhưng vẫn còn một số hạn chế như tiến độ thực hiện một số công việc còn chậm so với yêu cầu và chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu các cục vụ, đơn vị khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bám sát chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Về công tác thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các vụ, cục, đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo, Ban cán sự đảng về lĩnh vực thanh tra; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra.

Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra, thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Các cục, vụ được giao chủ trì thực hiện cuộc thanh tra phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng, Văn phòng Chính phủ để sớm có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với dự thảo Kết luận thanh tra của 14 dự thảo Kết luận thanh tra của 14 cuộc.

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra 5 cuộc; hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra 4 cuộc; tiếp tục thanh tra trực tiếp 8 cuộc; tiếp tục tham mưu triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất được giao.

Cục V tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra; tham mưu triển khai Đề án 153 sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt; các tổ công tác theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện thanh tra chuyên đề theo kế hoạch.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ban Tiếp công dân Trung ương thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; tăng cường, phối hợp giữa các cơ quan trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Cục IV chủ trì tham mưu hoàn thành việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, 2023; triển khai Định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024; tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ thực hiện Chiến lược Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về quy định kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.


VIDEO