Đề Tài Khoa Học

Từ khóa
Từ ngày
Đến ngày
Xếp loại
Đơn vị quản lý
Lĩnh vực


STT Tên đề tài Phân loại Năm nghiên cứu Xếp loại Đơn vị quản lý Lĩnh vực
1 Phòng, chống tham nhũng trong các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam Cấp Cơ sở 2020 Thư viện Phòng chống tham nhũng
2 Đối tượng thanh tra – những vấn đề lý luận và thực tiễn Cấp Cơ sở 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
3 Thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước Cấp Cơ sở 2020 Thư viện Phòng chống tham nhũng
4 Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp Cơ sở 2020 Thư viện Khiếu nại tố cáo
5 Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 Cấp Cơ sở 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
6 Đổi mới công tác tiếp cận, khai thác, phổ biến, ứng dụng thông tin, kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ Cấp Cơ sở 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
7 Chứng cứ trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp Cơ sở 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
8 Đổi mới công tác truyền thông của Thanh tra Chính phủ Cấp Cơ sở 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
9 Kết luận thanh tra - những vấn đề lý luận và thực tiễn Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
10 Nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Tiếp công dân
11 Phòng, chống tham nhũng vặt ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
12 Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Tiếp công dân
13 Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra - thực trạng và giải pháp Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
14 Hoàn thiện pháp luật về quản lý vốn đầu tư công qua công tác thanh tra, kiểm toán nhà nước Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
15 Xử lý người có hành vi tham nhũng Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
16 Xử lý hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
17 Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
18 Chiến lược phòng, chống tham nhũng của Việt Nam – lý luận và thực tiễn Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
19 Thanh tra chuyên ngành và kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước - Quy định pháp luật và thực tiễn thi hành Cấp Cơ sở 2019 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
20 Cơ sở khoa học xây dựng chuẩn mực tiếp công dân Cấp Cơ sở 2019 Thanh tra Chính phủ Tiếp công dân
21 Thực trạng tranh chấp, khiếu nại đất rừng, đất nông, lâm trường ở khu vực Tây nguyên và một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết Cấp Cơ sở 2019 Thanh tra Chính phủ Khiếu nại tố cáo
22 Đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Thanh tra Chính phủ Cấp Cơ sở 2019 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
23 Tố cáo tiếp, giải quyết tố cáo tiếp - Thực trạng và giải pháp Cấp Cơ sở 2019 Thanh tra Chính phủ Khiếu nại tố cáo
24 Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra Cấp bộ 2019 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
25 Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các đơn vị sự nghiệp công lập Cấp bộ 2019 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
26 Vai trò của các cơ quan thanh tra trong điều kiện xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển Cấp bộ 2019 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
27 Khiếu nại, tố cáo đông người liên quan tới việc chuyển đổi mô hình chợ - Thực trạng và giải pháp Cấp bộ 2019 Thanh tra Chính phủ Khiếu nại tố cáo
28 Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn Cấp bộ 2019 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
29 Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 Cấp Bộ 2019 Thư viện Thanh tra
30 Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018 Cấp Cơ sở 2018 Xuất sắc Thư viện Thanh tra
31 Danh mục đề tai khoa học cấp Bộ năm 2018 Cấp Bộ 2018 Xuất sắc Thư viện Thanh tra
32 Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017 Cấp Bộ 2017 Xuất sắc Thư viện Thanh tra
33 Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017 Cấp Cơ sở 2017 Xuất sắc Thư viện Thanh tra
34 Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2016 Cấp Bộ 2016 Xuất sắc Thư viện Thanh tra
35 Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016 Cấp Cơ sở 2016 Xuất sắc Thư viện Thanh tra
36 Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2015 Cấp Cơ sở 2015 Xuất sắc Thư viện Thanh tra
37 Danh mục đề tai khoa học cấp Bộ năm 2015 Cấp Bộ 2015 Xuất sắc Thư viện Thanh tra
38 Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2014 Cấp Cơ sở 2014 Thư viện Thanh tra
39 Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra – Cơ sở lý luận và thực tiễn Cấp bộ 2012 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Thanh tra
40 Thanh tra lại – Những vấn đề lý luận và thực tiễn Cấp bộ 2012 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Thanh tra
41 Phòng, chống tham nhũng từ việc hoạch định chính sách trong hoạt động khoáng sản Cấp bộ 2012 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
42 Một số vấn đề về quản lý nhà nước trong phòng, chống tham nhũng Cấp bộ 2012 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
43 Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Trường Cán bộ Thanh tra Cấp bộ 2012 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Thanh tra
44 Cơ sở khoa học của việc hoàn thiện hệ thống quy định nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp Cơ sở 2011 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
45 Một số giải pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạt động Thanh tra Cấp Cơ sở 2011 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
46 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế xử lý đơn thư của Thanh tra Chính phủ Cấp Cơ sở 2011 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Khiếu nại tố cáo
47 Trách nhiệm chứng minh trong giải quyết vụ việc khiếu nại hành chính Cấp Cơ sở 2011 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Khiếu nại tố cáo
48 Vai trò của luật sư trong giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay Cấp Cơ sở 2011 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Khiếu nại tố cáo
49 Cơ sở khoa học của việc xây dựng Chuẩn mực thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Thanh tra Cấp Cơ sở 2011 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Thanh tra
50 Vai trò của cơ quan thanh tra trong việc xác định bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính và hành vi hành chính gây ra Cấp Cơ sở 2011 Xuất sắc Thanh tra Chính phủ Khiếu nại tố cáo