Đề Tài Khoa Học

Từ khóa
Từ ngày
Đến ngày
Xếp loại
Đơn vị quản lý
Lĩnh vực


STT Tên đề tài Phân loại Năm nghiên cứu Xếp loại Đơn vị quản lý Lĩnh vực
1 Phòng, chống tham nhũng trong các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam Cấp Cơ sở 2020 Thư viện Phòng chống tham nhũng
2 Đối tượng thanh tra – những vấn đề lý luận và thực tiễn Cấp Cơ sở 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
3 Thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước Cấp Cơ sở 2020 Thư viện Phòng chống tham nhũng
4 Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp Cơ sở 2020 Thư viện Khiếu nại tố cáo
5 Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 Cấp Cơ sở 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
6 Đổi mới công tác tiếp cận, khai thác, phổ biến, ứng dụng thông tin, kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ Cấp Cơ sở 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
7 Chứng cứ trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp Cơ sở 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
8 Đổi mới công tác truyền thông của Thanh tra Chính phủ Cấp Cơ sở 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
9 Kết luận thanh tra - những vấn đề lý luận và thực tiễn Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
10 Nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Tiếp công dân
11 Phòng, chống tham nhũng vặt ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
12 Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Tiếp công dân
13 Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra - thực trạng và giải pháp Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
14 Hoàn thiện pháp luật về quản lý vốn đầu tư công qua công tác thanh tra, kiểm toán nhà nước Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
15 Xử lý người có hành vi tham nhũng Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
16 Xử lý hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
17 Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
18 Chiến lược phòng, chống tham nhũng của Việt Nam – lý luận và thực tiễn Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
19 Thanh tra chuyên ngành và kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước - Quy định pháp luật và thực tiễn thi hành Cấp Cơ sở 2019 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
20 Cơ sở khoa học xây dựng chuẩn mực tiếp công dân Cấp Cơ sở 2019 Thanh tra Chính phủ Tiếp công dân